GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

 

 1. Společnost DENDRIA s.r.o., se sídlem Březová 1307, 464 01 Frýdlant v Čechách, IČ 602 80 808, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6735 (dále jen „společnost“) jakožto správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) zpracovává následující osobní údaje zákazníků, potenciálních zákazníků či ostatních obchodních partnerů (resp. jejich kontaktních osob):
  1. jméno a příjmení;
  2. identifikační číslo, daňové identifikační číslo;
  3. e-mailová adresa a telefonní číslo;
  4. fakturační adresa;
  5. číslo bankovního účtu, bylo-li společnosti jakožto správci v rámci plnění smlouvy sděleno.
 2. Shora uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro účely plnění objednávek či jiného plnění ze smlouvy a pro jednání o případném uzavření smlouvy, stejně jako pro plnění právních povinností vyplývajících pro společnost jakožto správce z daňových právních předpisů a právních předpisů z oblasti účetnictví. Takový postup společnosti jako správci osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) a c), případně f) nařízení.
 3. Osobní údaje bude společnost zpracovávat po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 4. Tímto společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé, kterými mohou být:
  1. poskytovatel účetního softwaru POHODA;
  2. poskytovatel webhostingových služeb WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, PSČ 373 41, IČ 28115708;
  3. poskytovatel IT služeb a služeb správy webu František Sojka, IČ 02734532;
  4. externí účetní Irena Hejlová, IČ 49898736;
  5. případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 5. Dále Vás společnost informuje, že dle nařízení máte právo:
  1. požadovat po společnosti informaci, jaké Vaše osobní údaje společnost zpracovává,
  2. vyžádat si u společnosti přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  3. požadovat po společnosti výmaz těchto osobních údajů – výmaz bude společností proveden, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo s oprávněnými zájmy společnosti,
  4. na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  5. v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu společnosti dle čl. 6 odst. 1. písm. f) nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování,
  6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s nařízením.